Cod deontologic

CODUL DE CONDUITA ETICA SI PROFESIONALA A

PERSONALULUI VALAHIA TV

Dispozitii generale

Art. 1. Prezentul Cod de Conduita etica si profesionala a personalului studioului VALAHIA TV,  denumit în continuare Cod, este aprobat de Conducerea SC ROMPROD SRL si vizeaza urmatoarele categorii de personal:

Editor-coordonator programe

Directori departartamente

Producatori TV

Editori TV

Redactori

Reporteri

Cameramani

Editori imagine

Regizori

Art. 2. Angajatii si colaboratorii VALAHIA TV trebuie sa lucreze si sa se supuna fara echivoc dispozitiilor prezentului cod de conduita profesionala.

Art. 3. Prevederile prezentului Cod pot fi modificate si completate numai cu acordul conduceri SC ROMPROD SRL.

Art. 4. Poate ocupa o functie din categoria celor prevazute în prezentul Cod, orice persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) cunoaste limba româna, scris si vorbit;

c) are vârsta de 18 ani împliniti;

d) are capacitatea deplina de exercitiu;

e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza;

f) îndeplineste conditiile de studii si vechime, prevazute de lege sau prin hotarâri ale conducerii firmei SC ROMPROD SRL, pentru functia sau specialitatea în cauza;

g) nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni, care o face incompatibila cu exercitarea functiei sau activitatii respective;

h) a câstigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiei pentru care candideaza.

Art. 5. Angajarea sau numirea în functie a persoanelor în cadrul trustului de presa se realizeaza dupa criteriul competentei.

SECTIUNEA I

CODUL ETIC AL PROFESIEI DE JURNALIST ÎN TELEVIZIUNE

Art. 6. Codul etic al profesiei stabileste norme de conduita profesionala pentru anagjatii televiziunii care îsi desfasoara activitatea în VALAHIA TV si formuleaza principiile fundamentale care trebuie respectate în vederea cresterii încrederii în autoritatea institutiei de presa si a prestigiului acesteia.

Normele etice si de conduita profesionala stabilite în Cod pornesc de la rolul si presei în societate, functiile activitatii exercitate de catre angajatii VALAHIA TV si includ aptitudini profesional-intelectuale dobândite prin pregatire si instruire profesionala dar si acceptarea unui cod comun de valori etice.

Angajatii lucreaza conform deontologiei profesionale de jurnalist si a regulamentului de ordine interioara a studioului VALAHIA TV.

Codul etic se aplica la toate nivelele ierarhice prevazute în structura organizatorica a institutiei. Conduita etica si  profesionala de care trebuie sa dea dovada angajatii trustului presupune îndeplinirea în principal a urmatoarelor obiective:

a) Credibilitatea informatiilor facute publice ;

b) Profesionalismul angajatilor care îsi aduc aportul la realizarea productiilor audio vizuale care urmeaza a fi facute publice prin canalul propriu;

c) Calitatea activitatii prestate în folosul comunitatii;

d) Obtinerea încrederii entitatilor mediatizate si a opiniei publice;

e) Consolidarea starii de încredere în rândul opiniei publice .

Principii fundamentale

Art. 7. În scopul atingerii obiectivelor profesiunii de jurnalist trebuie respectate urmatoarele principii fundamentale:

a) suprematia Constitutiei si a legilor române;

b) Independenta

Angajatii trebuie sa se manifeste liber de orice interes, sa nu fie influentati de aspecte personale sau externe, care le-ar putea afecta activitatea.

Angajatii nu au voie sa accepte nicio forma de salarizare de la alte institutii sau sa ia cu împrumut bunuri sau bani si sa nu beneficieze de servicii sau de alte avantaje de la cei care ar putea face obiectul unui material de presa.

De asemenea, angajatilor le este interzisa exercitarea, directa sau prin persoane interpuse, a unor activitati pentru a partide politice, regii ori institutii publice de orice fel.

Angajatii trustului nu trebuie sa se afle în conflict de interese sau sub influente care ar putea interveni în rationamentul lor. Constituie riscuri la adresa independentei si exprimarii libere urmatoarele cazuri:

– existenta unei situatii la nivelul entitatii care genereaza un interes propriu (angajati membri de familie si rude);

– implicarea în dispute referitoare la activitatea entitatii care exced atributiilor de jurnalist;

– instituirea unei atmosfere de familiaritate, prietenie între jurnalisti si personalul entitatilor care fac obiectul unui material de presa sau despre care ar putea realiza productii audiovizuale;

– aparitia unor fenomene de intimidare din partea conducerii si/sau a personalului entitatii despre care ar putea sa scrie .

Angajatii care se afla într-una dintre situatiile de mai sus trebuie sa aduca acest lucru la cunostita structurii din care face parte, pentru luarea masurilor care se impun. Pentru reducerea posibilitatii aparitiei riscurilor la adresa independentei sau a oricaror stari conflictuale cu entitatea cu care intra în contact, jurnalistii trustului vor informa în permaneta  esaloanele superioare despre activitatile pe care le deruleaza sau intentioneaza sa le deruleze

c) Integritate

Angajatii trebuie sa fie corecti si onesti în desfasurarea activitatii profesionale, sa îsi exercite functia cu buna credinta si responsabilitate si sa nu ia parte cu buna stiinta la activitati si acte care sa le discrediteze profesia.

Angajatii trebuie sa respecte standardele profesionale, atât din punct de vedere al formei audiovizuale, cât si a fondului editorial. De asemenea, angajatii si colaboratorii au obligatia realizarii activitatii lor în conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioara si a fisei postului .

Totodata, angajatii trebuie sa aiba o conduita corecta, care sa îi situeze în afara oricarui dubiu sau repros, sa dea dovada de o comportare profesionala ireprosabila.

d) Obiectivitate

Angajatii trebuie sa trateze toate situatiile întâlnite în activitatea lor conform starii de fapt. De asemenea, acestia trebuie sa dea dovada de corectitudine si sa nu îngaduie ca obiectivitatea lor sa fie afectata de influente externe sau prejudecati.

În toate productiile audio-vizuale ce urmeaza a fi realizate si difuzate trebuie urmarita realitatea, corectitudinea si exactitatea .

e) Competenta profesionala

Conform acestui principiu toate situatiile întâlnite în activitatea desfasurata vor fi tratate pe baza rationamentului profesional. În exercitarea activitatii profesionale angajatii trebuie sa dea dovada de atentia cuvenita, competenta profesionala si constiinciozitate în conformitate cu standardele, deciziile si legile impuse de Consiliul National al Audiovizualului. Totodata,  au obligatia de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la un nivel ridicat,  care sa permita asimilarea celor mai noi cunostinte de buna practica, legislatie audiovizuala si tehnici în domeniu audio vizual. Ei trebuie sa posede, de asemenea, experienta necesara functiei, dovedind aptitudini si cunoasterea metodelor de realizare a productiilor audio-vizuale.

f) Confidentialitate

Orice informatie cu caracter de secret de stat, sau care poate prejudicia statul român este confidentiala. Informatiile care pot împiedica buna desfasurare a unor anchete demarate de organele de control ale statului sunt deasemenea confidentiale si nu vor fi facute publice pâna când aceste informatii nu mai reprezinta un pericol.

De asemenea, angajatii nu trebuie sa dea publicitatii informatii neverificate din cel putin trei surse.  Daca în exercitarea activitatii de jurnalist, angajatul ia cunostinta de informatii care constituie secrete de stat, sunt obligati sa respecte caracterul lor si sa le aduca la cunostinta conducerii si ulterior organelor îndreptatite de raspunderea lor fara a le face publice.

g) Conduita profesionala

Angajatii trebuie sa actioneze într-o maniera prin care sa evite orice situatie care ar putea discredita activitatea de jurnalist. În acest sens, angajatii trebuie sa respecte o serie de cerinte etice:

– moralitate în relatiile cu toate persoanele cu care intra în contact

– respect si consideratie în toate situatiile, atât fata de sefii ierarhici, cât si fata de celelalte  persoane cu care intra în contact.

– impartialitate în activitatea desfasurata.

– rigurozitate si perseverenta pentru obtinerea informatiilor pe care urmeza sa le faca publice

– Obtinerea de dovezi concludente pentru sustinerea informatiilor care urmeza a fi facute  publice. În cazul în care entitatea care face obiectul unei productii audiovizuale nu este cooperanta în furnizarea informatiilor si a documentelor necesare pentru realizarea corecta a productiei tv, jurnalisti pot informa opinia publica de lipsa de colaborare a entitatii în cauza.

– scepticism profesional, în analiza datelor si informatiilor furnizate de entitatea care face obiectul unei productii audio-vizuale

– responsabilitate profesionala si comportamentala în raport cu întreaga activitate desfasurata.

– standarde tehnice si profesionale.

Realizeaza anchete jurnalistice în conformitate cu prevederile legale jurnalistii trebuie sa  asigure legatura dintre atingerea scopului actiunii jurnalist si îndeplinirea obiectivelor specifice mijloacelor de informare în masa.

Conditii pentru ocuparea si exercitarea atributiilor de jurnalist. Activitati incompatibile cu statutul de jurnalist.

Art. 8. Poate exercita atributiile de jurnalist în cadrul studioului VALAHIA TV, orice persoana care îndeplineste cumulativ conditiile cerute la angajare pe postul vacant.

Angajatilor le este interzis :

a) sa faca parte din partide politice sau din organizatii asimilate partidelor politice, sau sa desfasoare activitati publice cu caracter politic;

b) sa desfasoare orice alte functie publica cu exceptia functiilor didactice din învatamânt.

Aceasta activitate se poate exercita numai în afara orelor de program

Atitudinea fata de entitatile care fac obiectul unei productii audiovizuale

Art. 9. În relatiile cu entitatile care fac obiectul unui material de presa angajatii sunt obligati:

a) sa dea dovada de politete, respect, disponibilitate fata de problemele cu care se confrunta entitatea în cauza

b) sa acorde importanta si timpul necesar discutiilor cu cei desemnati în acest sens de entitate,

pentru a fundamenta constatarile pe baza tuturor argumentelor si dovezilor prezentate de

acestia;

c) sa acorde entitatii care face obiectul unui material de presa o perioada rezonabila de timp

pentru a furniza informatiile si documentele solicitate, cu exceptia situatiilor în care acestea

trebuie puse imediat la dispozitie;

d) sa solicite reprezentantilor entitatii care fac obiectul materialului de presa sa clarifice

aspectele pentru care considera ca sunt necesare informatii suplimentare;

e) sa îsi formuleze si sa emita informatii corecte fata de aspectele constatate si sa se pronunte

cu sinceritate, concis, exprimându-si, daca este cazul, rezervele fata de argumentele

prezentate;

f) sa asigure egalitatea de tratament si sa nu faca discriminare pe criterii de nationalitate, sex,

origine, rasa, etnie, handicap, vârsta, religie sau convingeri politice;

g) sa dea dovada de seriozitate, profesionalism si respect fata de persoanele cu care intra în

relatii de serviciu;

h) sa dea dovada de operativitate în exercitarea atributiilor de serviciu, evitând sa

prelungeasca în mod subiectiv si inutil perioada de desfasurare a materialului de presa ;

i) sa respecte viata intima, familiala si privata a persoanelor cu care intra în relatii

profesionale.

Conduita în cadrul relatiilor internationale

Art. 10. Angajatii care reprezinta institutia în cadrul unor organizatii internationale,

conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international, au obligatia sa promoveze o

imagine favorabila institutiei si tarii.

În deplasarile externe, jurnalistii sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de

protocol si sa respecte legile tarii în care este în vizita

Drepturile si obligatiile angajatilor, sprijinul profesional si mediul de lucru

Art. 11. Angajatii beneficiaza:

a) de protectia legii, în exercitarea atributiilor de jurnalist. La cererea motivata a jurnalistului

din trust acesta poate solicita conducerii asigurarea protectiei împotriva amenintarilor,

violetelor si faptelor de ultraj;

b) de dreptul la opinie si de stabilitate în cadrul institutiei în limita legii;

c) de sprijin pe linie ierarhica, în clarificarea si solutionarea oricaror divergente izvorâte din

raporturi profesionale si de munca.

d) de aparare în instante, în cazuri justificate, din partea institutiei, în litigiile aparute ca

urmare a activitatii sale profesionale, în legatura cu entitatile care au facut obiectul unor

materiale de presa;

e) de conditii de munca corespunzatoare care sa-i ocroteasca sanatatea si integritatea fizica,

precum si de spatii de lucru, dotari si logistica aferente;

f) de respect pentru viata intima, familiala si privata.

Art. 12. Angajatii sunt obligati:

a) sa promoveze, în cadrul structurii din care fac parte, relatii bazate pe responsabilitate,

loialitate, respect reciproc, colaborare si sprijin profesional;

b) sa îndeplineasca sarcinile de serviciu în cadrul competentelor si responsabilitatilor atribuite;

c) sa actioneze întotdeauna astfel încât sa nu fie afectata imaginea institutiei;

d) sa respecte reglementarile interne privind întocmirea, circuitul si pastrarea documentelor;

e) sa utilizeze toate caile interne, amiabile si posibile de solutionare a conflictelor, în relatia

cu institutia, în cazul în care acestea sunt pe cale sa apara, în scopul evitarii unor eventuale

litigii;

f) sa respecte si sa îndeplineasca toate celelalte obligatii prevazute în Regulamentul de ordine

interioara

g) sa respecte viata intima, familiala si privata în relatiile de munca si profesionale.

Art. 13. Angajatii se pot constitui în asociatii profesionale si de presa având ca scop

promovarea si dezvoltarea jurnalismului în comunitate

Raspunderi si sanctiuni

Art. 14. Comportamentul angajatilor trebuie sa fie conform deontologiei profesionale, legilor

din România si regulamentului de ordine interioara al institutiei. Încalcarea acestor prevederi

reprezinta abateri si atrage aplicarea de masuri disciplinare cu suportarea consecintelor legale.

Constituie abatere disciplinara orice fapta savârsita cu vinovatie, în legatura cu activitatea

desfasurata, constând dintr-o actiune sau inactiune, prin care s-au încalcat prevederile legale

si orice alte reglementari sau dispozitii interne emise de conducerea studioului.

Art. 15. Sunt abateri disciplinare:

a) întârzierea sistematica sau neglijenta repetata, în efectuarea la termen si de calitate a

lucrarilor;

b) absente nemotivate de la serviciu;

c) exercitarea în afara cadrului legal sau omisiunea de a îndeplini atributiile cerute ;

d) nerespectarea secretului profesional si respectiv al caracterului confidential al informatiilor

care nu pot fi facute publice din diferite motive divulgarea acestora altor persoane decât celor

îndreptatite potrivit legii sau folosirea acestora într-o maniera contrara legii;

e) manifestarile care aduc atingere prestigiului si autoritatii institutiei sau onoarei;

f) interventiile pentru solutionarea unor probleme în afara cadrului legal;

g) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atributiile de serviciu;

h) superficialitate în rezolvarea lucrarilor repartizate;

i) încalcarea ordinii si disciplinii la locul de munca;

j) încalcarea principiilor ce stau la baza exercitarii atributiilor profesiei de jurnalist;

k) exprimarea unor convingeri politice, precum si sustinerea subiectiva a unor activitati sau

manifestatii publice cu caracter politic;

l) încalcarea altor obligatii ale profesiei stabilite prin prezentul Cod.

Art. 16. Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate în cazul savârsirii uneia dintre abaterile

mai sus mentionate, în functie de gravitatea acesteia, sunt:

a) avertismentul scris;

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile;

c) retrogradarea din functie, cu acordarea indemnizatiei corespunzatoare functiei în care s-a

dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 zile;

d) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Art. 17. Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

Sanctiunea disciplinara se aplica în raport cu gravitatea abaterii disciplinare savârsita de

angajat, avându-se în vedere urmatoarele:

a) împrejurarile în care a fost savârsita fapta;

b) gradul de vinovatie a persoanei în cauza;

c) consecintele abaterii disciplinare;

d) comportamentul general avut pâna la acea data

e) sanctiuni disciplinare suferite anterior de persoana în cauza.

Art. 18. Sanctiunile disciplinare prevazute mai sus se aplica de editorul-coordonator

programe sau de directorul sau responsabilul punctului de lucru.

Art. 19. Sanctiunea disciplinara nu poate fi aplicata decât dupa efectuarea unei cercetari

disciplinare prealabile.

În vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, editorul-coordonator programe

numeste prin ordin o comisie speciala formata din 3-5 membri. Aceasta comisie va convoca în

scris persoana în cauza precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.

Neprezentarea persoanei convocate în conditiile prevazute mai sus fara un motiv obiectiv da

dreptul comisiei sa initieze cercetarea în absenta faptuitorului.

În cursul cercetarii disciplinare prealabile angajatul are dreptul sa fie asistat/reprezentat de un

avocat, sa formuleze si sa sustina toate apararile în favoarea sa si sa ofere comisiei speciale

toate probele si motivatiile pe care le considera necesare.

Sanctiunea disciplinara, în cazul abaterilor prezentate anterior în prezentul Cod se aplica de

catre editoru-coordonator programe sau adjunctul acestuia la propunerea comisiei speciale

care a efectuat cercetarea disciplinara prealabila.

Editorul-coordonator programe dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-un ordin

emis în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentarii concluziilor

comisiei speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data savârsirii faptei.

Sub sanctiunea nulitatii absolute, ordinul va cuprinde în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

b) precizarea prevederilor legale sau ale regulamentelor interne, care au fost încalcate de

angajat ;

c) motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate de angajat în timpul cercetarii

disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;

d) temeiul de drept în baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

e) termenul în care sanctiunea poate fi contestata;

f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Ordinul de sanctionare se comunica persoanei în cauza în cel mult 5 zile calendaristice de la

data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

Comunicarea se realizeaza prin predarea acesteia catre angajat, cu semnatura de primire, ori,

în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata

de acesta.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close